You are here

CfP Local Chapter Meeting 2021

---- ENGLISH BELOW ----

Beste leden,

CAA Nederland/Vlaanderen organiseert de jaarlijkse Local Chapter Meeting in Leiden op 9-10 december 2021, met de Faculteit der Archeologie als lokale organisator en host. We streven naar een in-person bijeenkomst, maar vanwege de COVID-19 situatie wordt rekening gehouden met eventuele online of hybride varianten.
Tegen een achtergrond van explosieve groei van digitale tools, methodes, en data science toepassingen, verwachten we een productief en interessant congres met een kritische blik op de theorie en praktijk van digitale methoden in de archeologie. We stellen de volgende onderwerpen voor, maar andere onderwerpen binnen de digitale archeologie zijn natuurlijk ook welkom:

- Pandemiebestendige archeologie
- Big data en machine learning
- Semantisch web en linked open data
- Open science en reproduceerbaarheid
- Musea en digitale archeologie
- Archeologie in spel (gaming)
- Onderwijs in (digitale) archeologie
- Kwantitatieve archeologie
- Hergebruik en bruikbaarheid van archeologische gegevens
- Mobile GIS
- Inwinning en vastleggen van veldgegevens
- Little minions (korte (10 minuten) presentaties over kleine digitale hulpmiddelen)
- Ruimtelijke en temporele onzekerheid van archeologisch gegevens
- Remote sensing en landschapsarcheologie

Abstract richtlijnen

Voorstellen voor presentaties van maximaal 20 minuten (muv Little Minions) kunnen worden ingediend voor alle van de bovenstaande onderwerpen, maar ook andere onderwerpen in relatie tot kwantitatieve methodes of digitale archeologie zijn welkom. De voertaal is Nederlands, maar ook Engelstalige abstracts of presentaties zijn welkom.

Abstracts kunnen ingezonden worden via: https://cmt3.research.microsoft.com/CAANLFL2021

Abstracts zullen door de organisatie worden beoordeeld met betrekking tot geschiktheid voor CAA-NL-FL. Abstracts moeten de volgende gegevens bevatten: naam en achternaam, universiteit, instituut of bedrijf (indien van toepassing), e-mail, titel, en abstract tekst (max. 300 woorden).

De deadline voor het indienen van abstracts is 10 oktober.

Met vriendelijke groet,

Ronald Visser, Devi Taelman, Jitte Waagen, Alex Brandsen (CAA-NL-FL)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members or potential members,

CAA Netherlands/Flanders are planning to organise the 2021 chapter meeting at the Faculty of Archaeology at Leiden University, the Netherlands, on December 9-10 2021. We are aiming to organise an in-person meeting, but due to the ever evolving COVID-19 situation we will also make sure hybrid or fully online solutions are considered.
With ever increasing ubiquity of digital tools and practices, and applications related to data science in archaeology, the organising committee is expecting a prolific event that critically focuses on the theory and practice of digital and quantitative methods in archaeology. The topics that can be addressed by the participants include (but are not limited to):

- Pandemic proof archaeology
- Big data and machine learning
- Semantic web and linked open data
- Open science and reproducibility
- Museums and digital archaeology
- Archaeology and gaming
- Teaching (digital) archaeology
- Quantitative approaches to archaeology
- Legacy data in digital archaeology
- Mobile GIS and data recording strategies
- Little minions (short (10 minutes) talks on little digital helpers)
- Spatial and temporal fuzziness and uncertainty in archaeology
- Remote sensing and landscape archaeology

Abstract guidelines

We welcome proposals for 20-minute papers on any of the above topics, in both English and Dutch.

Abstracts should be submitted at: https://cmt3.research.microsoft.com/CAANLFL2021

Abstracts will be reviewed by the organising committee. Abstracts should include name and surname, university, institute or company (if applicable), e-mail, title, and abstract text (max. 300 words).

Deadline for abstract submission is the 10th of October.

All the best,

Ronald Visser, Devi Taelman, Jitte Waagen, Alex Brandsen (CAA-NL-FL)

Site administered by Jitte Waagen